"In viata, daca muncesti, stii;
daca stii si crezi (in Dumnezeu), trebuie sa vrei,
iar daca vrei, trebuie sa poti"

Marin Toma
Presedinte C.E.C.C.A.R.

Smaller Default Larger

IMPORTANT!!!
MODIFICĂRI CONTABILE APLICATE DE LA 01.01.2015
MODIFICAREA LEGII CONTABILITĂȚII 82/1991
O.U.G. 79/2014 modifică și completează Legea contabilității 82/1991:
√ Se abrogă sistemul simplificat de contabilitate a persoanelor care în
exercițiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă și totalul activelor sub
echivalentul în lei a 35.000 euro.
√ Se completează art. 10, la alin.2, care arata cine organizează și conduce
contabilitatea societăților. Se specifică clar cine este altă persoană imputernicită –o
persoană angajată și care are atribuții în conducerea contabilității entității (directorul
economic sau contabilul-șef).
√ Economiștii nu mai pot conduce evidențe contabile fără a fi angajați sau
membri CECCAR. Se elimină posibilitatea conducerii evidențelor în baza
contractelor/conventiilor civile.
Conform Legii contabilității 82/1991 în cazul entităților care întocmeau situații
financiare simplificate, contabilitatea putea fi organizată și condusă în baza
contractelor/conventiilor civile încheiate cu personae fizice care nu erau obligate să
fie membre CECCAR, ci doar să aibă studii economice superioare.
Deoarece sistemul de contabilitate simplificată s-a abrogat, de la 1 ianuarie 2015
și prevederea privind calitatea acestor persoane a fost eliminată.
√ Persoanele fizice ce desfășoară activități în scopul realizarii de venituri (PFA,
profesii libere, întreprinderi individuale) au obligația să conducă evidența contabilă în
baza contabilității în partidă simplă.
Noutatea consta în faptul ca acestea pot opta să utilizeze contabilitate în
partidă dublă, când reglementările fiscale permit aplicarea acestor norme.
De asemenea, pentru aceste personae se introduce obligativitatea Registrului
de evidență fiscală.
√ Se interzice în mod expres depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului
Finanțelor Publice, a mai multor seturi de situații financiare anuale pentru același
exercițiu.
Se introduce în lege în mod implicit principiul intangibilității bilanțului de
financiare anuale se corectează la data constatării acestora, potrivit
reglementărilor de corectare a erorilor.
√ Se definște și detaliază exercițiul financiar și se clarifică pentru cine poate
fi diferit exercițiul financiar de anul calendaristic:
_ sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice cu sediul
în străinătate
_ persoanele juridice cu sediul în România.
Deci noutatea constă în faptul ca pot utiliza un exercițiu financiar diferit de anul
calendaristic, toate persoane juridice romane ce își doresc acest lucru și nu numai
societățile afiliate unor persoane juridice străine
Excepții:
_ instituţiile de credit
_ instituţiile financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul
general
_ instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite
potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este
limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi
prestare de servicii de plată
_ entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de
Supraveghere Financiară.
Persoanele nou-înfiinţate, care se încadrează în categoria celor prevăzute la alin.
(3), pot opta pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data
înfiinţării acestora.
Exerciţiul financiar al unităţilor nou-înfiinţate începe la data înfiinţării, potrivit
legii
Exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua
următoare încheierii exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă
datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu
financiar distinct faţă de cel precedent, indiferent de durata sa.
Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic
au obligația să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor
Publice despre exerciţiul financiar ales, cu cel puţin 30 de zile calendaristice
înainte de începutul exerciţiului financiar ales. (Formular 014 Notificare privind
modificarea anului fiscal) Persoanele nou-înfiinţate depun înştiinţarea respectivă în
termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării.
√ Atunci când societatea are obligaţia să întocmească un raport consolidat al
administratorilor, pe lângă raportul administratorilor întocmit pentru situaţiile financiare
anuale ale societăţii-mamă, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui
singur raport.
Dacă situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă sunt prezentate în vederea
aprobării odată cu situaţiile financiare anuale consolidate, iar societatea-mamă are
obligaţia de auditare, cele două rapoarte de audit pot fi prezentate sub forma unui
singur raport